Pista 2

Una tassa dissenyada només...

La següent part de la frase la trobarás a la porta de la pastisseria